TEL: +6624095877 HOTLINE 24hr. : +66869026696
วีซ่า
อังกฤษ (UK) 2 ปี
รหัสวีซ่า : italy_01_001
อังกฤษ UK England
21,500 เริ่มต้น
Condition :

ราคานี้รวม 
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2 ปี 5,500 บาท 
2. ค่าบริการยื่นวีซ่า 1,500 บาท 
3. กรอกแบบฟอร์มยื่นวีซ่า, จองคิวยื่นเอกสารวีซ่า, จัดเรียงเอกสาร และเจ้าหน้าที่ดูแลวันยื่นเอกสาร 1 ท่าน 


ราคานี้ไม่รวม 
1. ประกันการเดินทาง (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนวันเดินทางของท่าน) 
2. ค่าบริการจองโรงแรมสำหรับยื่นวีซ่า ค่าบริการท่านละ 535 บาท 
3. ค่าบริการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า ค่าบริการท่านละ 535 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อยที่สุด 6 เดือนนับจากวันเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วน ตามความจริง)
3. รูปถ่าย ขนาด 3.5*4.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป มีพื้นหลังสีขาว ห้ามเห็นฟัน อายุไม่เกิน 6 เดือน
4. หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่เป็นพนักงาน) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 
ต้องระบุ:  ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มงาน, ระยะเวลาในการทำงาน วันที่ออกใบรับรองงาน (ภาษาอังกฤษ)
5. หนังสือรับรองการศึกษา (ในกรณีที่เป็นนักเรียน) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
6. หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร พร้อมแปลเอกสารภาษาอังกฤษ
7. ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ
8. ยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ใช้บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ออกโดยธนาคาร ชื่อ-นามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเห็นเลขที่บัญชีชัดเจนครบถูกต้อง ออกอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันวัดยื่นเอกสาร
9. หนังสือรับรองการเงิน (Bank Certificate) ออกโดยธนาคาร ชื่อ-นามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเห็นเลขที่บัญชีชัดเจนครบถูกต้อง ออกอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันนัดยื่นเอกสาร
* Bank Statement และ Bank Certificate จะต้องเป็นบัญชีเดียวกัน และต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
ในกรณีที่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ต้องใช้ Bank Statement และ Bank Certificate ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นภาษาอังกฤษโดยที่ Bank Certificate จะต้องระบุชื่อผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งแนบเอกสารจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Sponser Letter) สกุลเงินที่ใช้ใน Bank Certificate ออกเป็นสกุลเงิน GBP
10. ทะเบียนสมรส ใบหย่า ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูติบัตร กรณีอายุไม่เกิน 18 ปี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษยืื่นคู่สำเนาฉบับ ภาษาไทย (สำเนา)
11. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศในกลุ่ม Schengen วีซ่า ในรอบ 3 ปี
12. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ตั๋วรถไฟหรือตั๋วเครื่องบินภายใน (กรณีเดินทางหลายประเทศในเชงเก้น)
13. โรงแรมที่พัก ระบุชื่อเข้าพักทุกท่าน (จำเป็นต้องระบุชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษ)
14. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (ประกันสุขภาพ)