TEL: +6624095877 HOTLINE 24hr. : +66869026696
วีซ่า
อเมริกา (USA)
รหัสวีซ่า : italy_01_001
วีซ่าอเมริกา Visa USA
8,000 เริ่มต้น
Condition :

1. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีเงา ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องแต่งการที่ปกปิดใบหน้ารูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 3ใบ และไฟล์รูป (สกุล JPEG) เพื่อนำไป upload ในแบบ ฟอร์ม DS-160 รูปถ่ายต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูงและความกว้างของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 x 600 พิกเซล และมีขนาดไม่เกิน 1200 x 1200 พิกเซล
2. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีเล่มเก่ากรุณานำมาด้วย)
3. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร)
5. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน หรือ Bank Certificate ชื่อจะต้องตรงกับพาสปอร์ต และจะต้องเป็นบัญชีเดียวกับ บุคแบงค์ สมุดบัญชีที่ถือมา ณ สถานทูต อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือนต้องถือเล่มเก่ามาด้วย) *** สมุดบัญชีเล่มจริงให้นำมาในวันสัมภาษณ์ด้วย ***
7. หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 1 เดือน)
ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
8. สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
10. กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่นแม่บ้านที่ไม่ได้ทำงานให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
11. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติมและหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขตถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีสำเนามรณะบัตร
12. จดหมายเชิญ จากทางสหรัฐอเมริกา ที่ระบุชื่อคนที่ ถูกเชิญ วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง และหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญ กรณีที่ถูกเชิญไป