TEL: +6624095877 HOTLINE 24hr. : +66869026696
วีซ่า
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
รหัสวีซ่า : italy_01_001
วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ Visa Switzerland
1,000 เริ่มต้น
Condition :

ราคานี้รวม 
1. ค่าบริการยื่นวีซ่า 1,000 บาท
2. กรอกแบบฟอร์มยื่นวีซ่า, จองคิวยื่นเอกสารวีซ่า, จัดเรียงเอกสาร และเจ้าหน้าที่ดูแลวันยื่นเอกสาร 1 ท่าน 


 ราคานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมสถานทูต 3,200 บาท 
2. สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,600 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมศูนย์ VFS 850 บาท 
** ค่าธรรมเนียม ข้อ 1 – 3 ท่านสามารถจ่ายได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ในวันนัดยื่นเอกสาร 
 4. ประกันการเดินทาง (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนวันเดินทางของท่าน) 
5. ค่าบริการจองโรงแรมสำหรับยื่นวีซ่า ค่าบริการท่านละ 535 บาท 
6. ค่าบริการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า ค่าบริการท่านละ 535 บาท

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อยที่สุด 6 เดือนนับจากวันเดินทางต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย2หน้า

2. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง)

3. รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว ห้ามเห็นฟัน พื้นหลังสีขาวไม่ เกิน 6เดือน

4. หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่เป็นพนักงาน) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร

ต้องระบุ: ตำแหน่ง, เงินเดือน,วันเริ่มงาน, ระยะเวลาในการทำงาน วันที่ออกใบรับรองงาน (ภาษาอังกฤษ)

5. หนังสือรับรองการศึกษา (ในกรณีที่เป็นนักเรียน) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร

6. หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแปลภาษาอังกฤษ

7. ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ

8. ยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ใช้บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ออกโดยธนาคาร ชื่อ-นามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเห็นเลขที่บัญชีชัดเจนครบถูกต้อง ออกอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันนัดยื่นเอกสาร

9. หนังสือรับรองการเงิน (Bank Certificate) ออกโดยธนาคาร ชื่อ-นามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเห็นเลขที่บัญชีชัดเจนครบถูกต้อง ออกอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันนัดยื่นเอกสาร

* Bank Statement และ Bank Certificate จะต้องเป็นบัญชีเดียวกัน และต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น

ในกรณีที่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ต้องใช้ Bank Statement และ Bank Certificate ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นภาษาอังกฤษ โดยที่ Bank Certificate จะต้องระบุชื่อผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งแนบเอกสารจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Sponser Letter) สกุลเงินที่ใช้ใน Bank Certificate ออกเป็นสกุลเงิน CHF

10. ทะเบียนสมรส ใบหย่า ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูติบัตร กรณีอายุไม่เกิน 18ปี) ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษยื่นคู่สำเนาฉบับ ภาษาไทย (สำเนา)

11. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศ ในกลุ่ม Schengen วีซ่า ในรอบ 3 ปี

12. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ตั๋วรถไปหรือตั๋วเครื่องบินภายใน (กรณีเดินทางหลายประเทศในเชงเก้น)

13. โรงแรมที่พัก ระบุชื่อเข้าพักทุกท่าน (จำเป็นต้องระบุชื่อ นามสกุลผู้เดินทางทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษในเอกสารจองโรงแรม)

14. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (ประกันสุขภาพ)