ทัวร์นิวซีแลนด์
รายละเอียดทัวร์
SE11 - WONDERFUL TOWN 10 DAYS (TG)
iStyle Traveler ขอนำเสนอเส้นทางเบเนลักซ์ ที่ลงตัวที่สุดใน 3 โลก
กันยายน : 23-2 ตุลาคม 2559 ราคา 93,900 / ท่าน
ตุลาคม : 7-16 / 13-22 ตุลาคม 2599 ราคา 96,,900 / ท่าน
ตุลาคม : 21-30 ตุลาคม 2559 ราคา 96,900 / ท่าน
*** ราคานี้รวมค่าวีซ่า / ทิปคนขับรถ / ทิปพนง.ยกกระเป๋า ***
ฟรี!! น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

• บินตรงสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์การบินไทย
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  
• เส้นทางสวยมากทุกเมือง บรรจงคัดสรรมาแล้ว
• อาหารจานเด็ดพื้นเมือง /ไทย/จีน กลมกล่อม เลิศรส
• ชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn  หมู่บ้าน UNSEEN สุดสวยของเนเธอร์แลนด์
• ชมหมู่บ้านสวยระดับโลก UNESCO ในลุ่มแม่น้ำไรน์ Cochem/Koblenz/Bacharach
• ชมหมู่บ้าน Dinant หมู่บ้าน Unseen สุดสวยของเบลเยี่ยม
• ชมเมืองสวยระดับโลก ของประเทศเบลเยี่ยม  Bruges / Gent
• ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans และหมู่บ้านชาวประมงสุดสวย Volendam
• ชมเมือง Trier สวยและเก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน
• ชมประเทศเล็กๆ Luxembourg สุดสวย
• ล่องเรือ แม่น้ำไรน์ ชมวิวปราสาทและไร่องุ่น  
• ล่องเรือ หลังคากระจก ชมวิวกรุงอัมสเตอร์ดัม

มืออาชีพ จริงใจ ไม่หมกเม็ด เลือกแต่ของดีๆมาให้เที่ยวกัน
ใบอนุญาติประกอบการเลขที่ 11/7887
สนใจติดต่อสอบถาม
โทร : 097 230 4785
โทร : 02 891 4467
Line ID: @istyletraveler

เริ่มต้น 93,900
WONDERFUL TOWN 10 DAYS (TG) เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง (2) เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – บาคาราค – ล่องแม่น้ำไรน์ - โคเบลนซ์
23.45.น บินตรงสู่ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
05.30.น เดินทางถึงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
บาคาราค (Bacharach Am Rhein) เมืองนี้ทัวร์ไปน้อยมาก แต่เมืองนี้สวย เป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดและยังได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ำไรน์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO) คำว่า Bacharach มาจากคำว่า แท่นบูชาของ Bacchus ก็คือ เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นของชาวโรมัน เดิมทีเมืองบาคาราค เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบและมีหอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอยด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น นำท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ที่ยังคงมีโบสถ์ ปราสาท บ้านเรือน สมัยยุคกลางหลงเหลือให้ชม อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อไวน์
บ่าย ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความงามของไร่องุ่น และปราสาทเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ซึ่งตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำและผ่าน เซ็นต์กอล์ เมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ HEINRICH HEINE ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ปราสาท และโบสถ์มากมายที่ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน คริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลกันมาชมจำนวนมาก
โคเบลนซ์ (Koblenz) เมืองนี้ทัวร์ไปน้อยมาก แต่เมืองนี้สวย เป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Unesco) เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ปากแม่น้ำซึ่งไหลมาบรรจบกัน 2 สาย คือแม่น้ำโมเซล (Mosselle River) และแม่น้ำไรน์ (Rhine Rover) จึงเป็นเมืองทีสำคัญในการค้าขายล่องเรือเดินสินค้าต่างๆตัวเมืองของโคเบลนซ์รายล้อมไปด้วยป้อมปราการ อาคารที่มีความเก่าแก่ จากนั้นนำท่านสู่ย่าน Old Town ของเมืองโคเบลนซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาปัตยกรรมมากมาย เช่น โบสถ์ Herz-Jesu-Kirche ,โบสถ์ Liebfrauen kirche, โบสถ์ Florinskirche อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมเมือง ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Koblenz หรือเทียบเท่า
วันที่สาม (3) โคเบลนซ์ – ปราสาทเอลทส์ – โคดเฮม – เทียร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) ทัวร์ไทยจัดไปน้อยมาก แต่รับรองว่าสวยมาก เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง มีอายุเกือบ 1,000 ปี และไม่เคยถูกทำลายจากภัยของสงครามเลย และถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศเยอรมัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย นำท่านเข้าชมภายในปราสาทซึ่งมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลข้าวของเครื่องใช้อาวุธสมัยยุคกลางไว้ได้อย่างสมบรูณ์ที่สุด
บ่าย โคคเฮม (Cochem) ติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก เมืองนี้ทัวร์ไปน้อยมากแต่เมืองนี้สวยและน่ารักมาก เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน การปลูกบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา โดยจุดเด่นของเมืองคือบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองและมีแม่น้ำโมแซล (Mosselle river) ไหลผ่านใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ เมืองที่มีชื่อเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันด้วยถูกตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็นโรมที่สองอีกด้วยและยังได้รับการประกาศขององค์การยูเนสโก (Unesco) นำท่านถ่ายรูปกับประตูโรมัน
พอร์ทา นีกา (Porta Nigra) เป็นประตูโรมันมี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอลป์ ถ่ายรูปด้านอกกับ มหาวิหารเทียร์ (Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สำคัญที่สุด และมีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Trier Porta Nigra หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ (4) เทียร์ – ลักซ์เซมเบิร์ก - ดินองท์ – บรัสเซล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็นประเทศเล็กๆ แต่ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆของ EU อีกด้วย นำท่านสู่เมืองลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่น ช้อปปิ้ง สินค้าตามอัธยาศัย
บ่าย ดินองท์ (Dinant) เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน นำท่านนั่ง cable car ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี คศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่ววงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี คศ.1821 จากนั้นนำท่านกลับลงสุ่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์
กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็น ที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Brussel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า (5) บรัสเซล – บรูจน์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) นครหลวงที่งดงามแห่งหนึ่งในยุโรป ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบกอธิค และนีโอกอธิค นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูป อะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม จากนั้นชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ จากนั้น ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ชอคโกแล๊ตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ
บ่าย เมืองบรูจน์ (Bruges/Brugge) เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของแค้วนเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมาย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Hotel Bruges หรือเทียบเท่า
วันที่หก (6) เกนต์ – กรุงเฮก – อัมสเตอร์ดัม – จตุรัสดัมสแวส์ – ถนนเรดไรท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
บ่าย กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจาก กรุงอัมเตอร์ดัมส์ และเมืองท่าเรือรอตเอร์ดัมส์ ผ่านชมและแวะถ่ายรูอาคารรัฐสภาของเนเธอร์แลนด์ และศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) อันโด่งดัง กับคนไทยในคดีเขาพระวิหาร เป็นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีใดๆ ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ 2 ประเทศขึ้นไป เช่นข้อพิพาทเรื่องดินแดนอาณาเขต การละเมิดอำนาจอธิปไตย ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่รัฐเป็นผู้ฟ้องแทน
กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกว่าเป็น “เวนิสทางเหนือของยุโรป” “อัมสเตอร์ดัม” ชื่อนี้มีที่มาอันน่าสนใจ มาจากคำ 2 คำ คือ อัมสเตล หมายถึง แม่นํ้าอัมสเตล บวกกับคำว่า ดัม ที่แปลว่าเขื่อน ซึ่งเมื่อรวมความแล้วก็หมายถึง “เขื่อนที่อยู่ริมเเม่นํ้าอัมสเตล” อันมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ตอนต้นศตวรรษที่ 13 นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแดม (Dam Square) ถือคือที่ตั้งอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่2 และยังเป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า (แหล่งช้อปปิ้ง) ชื่อดังรวมทั้งร้านค้า หลากหลาย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม ติดกับจัตุรัสแดมจะมีย่าน เรดไรท์สตรีท (Red Light District) ซึ่งเป็นย่านที่ประกอบด้วยถนนหลายสายเชื่อมต่อกัน และเป็นย่านที่โสเภณีปรกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมายของเนเธอร์แลนด์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด (7) หมู่บ้านกีธูร์น (หมู่บ้านไร้ถนน) - ล่องเรือหลังคากระจก -โรงงานเจียรไนเพชร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาวว่า เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด์ นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์นตามอัธยาศัย
บ่าย เดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม
นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้สำหรับขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม ชมตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่ริมคลองอันมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบ้านริมคลองเหล่านี้จะมีส่วนหน้าบ้านไม่กว้างมากนัก และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองส์ ตัวตึกใช้อิฐแดงก่อแบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็นภาพปูนปั้นเทพเจ้ากรีกอย่างสวยงาม และหน้าจั่วมีไม้ยื่นออกมา เพื่อแขวนลอกไว้สำหรับขนสิ่งของเข้าบ้านทางหน้าต่าง เพราะหน้าบ้านแคบและประตูก็เล็ก และในลำคลองยังมีเรือนแพรที่เป็นที่อยู่อาศัยอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียรไนเพชร ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อเนื่องด้วยเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรที่สำคัญมายาวนาน พร้อมกันนั้นนักท่องเที่ยวยังจะได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า
วันที่แปด (8) หมู่บ้านกังหัน ซานส์ สคันส์ – หมู่บ้านโวเลนดัม - โคโลญจน์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หมู่บ้านซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) ดินแดนแห่งกังหันลมและถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ได้ฉายา ว่า "ดินแดนแห่งกังหันลม" นั่นเอง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
โวเลนดัม (Volendam) หรือถูกเรียกว่า ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี (The Pearl of Zuiderzee) เมืองโวเลนดัมเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเนเธอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีความโดดเด่นในเรื่องของบ้านเรือนและท่าเรือ ให้ท่านเดินช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บ่าย เมืองโคโลญจน์ (Cologne) ชาวเยอรมันเรียกโคโลญจน์ว่าเคิล์น เมืองเคิล์นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมนี อยู่ทางตะวันตกของประเทศ เมืองโคโลญจน์เป็นที่มาของน้ำหอมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าออดิโคโลญจน์ ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตน้ำหอมชนิดนี้ตั้งอยู่ในเมืองนี้ซึ่งใช้ชื่อยี่ห้อว่า 4711 ยี่ห้อนี้มีที่มาจากบ้านเลขที่ 4711 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตในขณะนั้น ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็นของฝากขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์จนถึงปัจจุบัน นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารโคโลญจน์ มหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิล์นโดม ลักษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด และมีเพดานซึ่งมีความสูงมากกว่ามหาวิหารนอร์ทเธอดามที่ปารีสประมาณ 10 เมตร มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการยกขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่านการค้ารอบๆโบสถ์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Severinshof City Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า (9) โคโลญจน์ - แฟรงก์เฟิต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้ง - สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศเยอรมัน ทั้งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีตึกระฟ้าเรียงรายอยู่มากมายซึ่งในปี 2004 เมืองแฟรงก์เฟิร์ตได้กลายเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดถึง 10 ตึกซึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลก รองเพียงเมืองปารีสเท่านั้น เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่มีความลงตัวของความเป็นสมัยเก่าและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ คุณจะพบพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ กลมกลืนไปกับตึกระฟ้า และอาคารสมัยใหม่
บ่าย จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็ก ๆ ของแฟรงก์เฟิร์ต เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่บริเวณนี้ถูกทิ้งระเบิดจากฝ่ายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1944อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเมืองช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง Rimowa, Samsonite, สินค้าแบรนด์เนมหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย
20.40 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
วันที่สิบ (10) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.ย.59 02ต.ค.59 93,900 93,900 85,900
07ต.ค.59 16ต.ค.59 96,900 96,900 87,900
13ต.ค.59 22ต.ค.59 96,900 96,900 87,900
21ต.ค.59 30ต.ค.59 96,900 96,900 87,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้