ทัวร์นิวซีแลนด์
รายละเอียดทัวร์
SE10 - ROMANTIC SWISS ALPS & RIVIERA 10 DAYS (TG)
iStyle Traveler ขอนำท่าน ขึ้นชม 2 ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น + มองบลังค์  / หมู่บ้านหน้าผาริมทะเล Cinque Terre
กันยายน : 16-25 กันยายน 2559 ราคา 107,900 / ท่าน
ตุลาคม : 7-16 / 14-23 ตุลาคม 2599 ราคา 109,,900 / ท่าน
ตุลาคม : 21-30 ตุลาคม 2559 ราคา 112,900 / ท่าน
*** ราคานี้รวมค่าวีซ่า / ทิปคนขับรถ / ทิปพนง.ยกกระเป๋า ***
ฟรี!! น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

• บินตรงสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์การบินไทย
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  
• เส้นทางสวยมากทุกเมือง บรรจงคัดสรรมาแล้ว
• อาหารจานเด็ดพื้นเมือง /ไทย/จีน กลมกล่อม เลิศรส
• ชมยอดเขา Matterhorn สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
• ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้าสูงสุดในโลก Aiguille du Midi ชมวิวยอดเขา Mont Blance ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป
• ชมหมู่บ้านริมหน้าผาที่สวยที่สุดในโลก  Cinque Terre หมู่บ้านสุดสวยริมทะเล     เมดิเตอร์เรเนียน
• นั่งรถไฟสาย Glacier Express  รถไฟสายโรแมนติค มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
• ชมเมือง Zermatt เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ
• ชมเมืองแห่งขุนเขา Chamonix และเมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy
• ชมหมู่บ้านอีวัวร์  Yvoire หมู่บ้านดอกไม้สุดสวย ริมทะเลสาบเจนีวา
• เมือง Turin  เมืองสุดสวยที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาเอลป์

มืออาชีพ จริงใจ ไม่หมกเม็ด เลือกแต่ของดีๆมาให้เที่ยวกัน
ใบอนุญาติประกอบการเลขที่ 11/7887
สนใจติดต่อสอบถาม
โทร : 097 230 4785
โทร : 02 891 4467
Line ID: @istyletraveler

เริ่มต้น 107,900
ROMANTIC SWISS ALPS & RIVIERA 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส(เอลป์) – อิตาลี(ริเวียร่า)
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง (2) มิลาน(อิตาลี) – อันเดอร์แมท – เซอร์แมท
00.50 น. ออกเดินทางบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 940
07.35 น. เดินทางถึงเมืองมิลานประเทศอิตาลี จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
อันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (Glacier Express) รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
บ่าย ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดย รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส (Glacier Express) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงาม
เซอร์แมท (Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sonne Hotel Zermatt หรือเทียบเท่า
วันที่สาม (3) แมทเทอร์ฮอร์น (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) - มองเทรอซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอ ดเขาตัดกับสีฟ้ าเข้มของท้องฟ้ า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิ รามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็ นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ หมายเหตุ: หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิด ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะเปลี่ยนไปนั่ง รถไฟขึ้นยอดเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน
บ่าย มองเทรอซ์ (Montreux) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทางออกเดิน นำถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eurotel Montreux Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ (4) มองเทรอซ์ – อีวัวร์ – เจนีวา – อานซี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อีวัวร์ (Yvoire) เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18 ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ตัวบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่า จะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้ อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของฝรั่งเศสในปี 2002 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO)
เจนีวา (Geneva) เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO) นำท่านชมน้ำพุเจทโด(เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬกิาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
บ่าย อานซี่ (Annecy) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ นำท่านถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง ซึ่งเป็นคุกที่ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะใหม่ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ของเมืองอานซี และซาวัว ปัจจุบันมุมของอาคารแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นสัญญาลักษณ์ ของเมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ถูกถ่ายไว้มากที่สุดในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Annecy หรือทียบเท่า
วันที่ห้า (5) เคเบิ้ลไฟฟ้า - AIGUILLEDU MIDI – ชมยอดเขา - มองบลังค์ – ชาโมนิกซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi) เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็น ยอดเขามองบลังค์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก อิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย
บ่าย ชาโมนิกซ์ (Chamonix) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc) เป็นจุดหมายปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก อิสระเดินชมเมืองเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Chamonix Centre หรือเทียบเท่า
วันที่หก (6) ชาโมนิกซ์ – ตูริน – เจนัว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ตูริน (Turin) หรือโตริโน่ (Torino) อดีตเมืองหลวงเก่าแกของประเทศอิตาลี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดีตเคยที่ประทับกษัตริย์แห่งแคว้นซาวอย (Savoy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1574 นำท่านสู่จตุรัส คาสเตลโล ศุนย์กลางของเมืองตูริน นำท่านเดินเล่นชมเมืองตูริน ถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ หรือมหาวิหารประจำเมืองตูรินจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
บ่าย เจนัว (GENOA) หนึ่งในเมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยังเป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ที่ลิกูเรีย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลี มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเดินเรือจึงส่งผลให้เมืองเจนัวกลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel City Hotel Genoa หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด (7) หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร - เจนัว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี Cinque Terre มีความหมายว่า ห้าดินแดน (Five Lands) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ Monterrosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้งห 5หมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO)
บ่าย ชมหมู่บ้าน ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) ต่อจากเมื่อเช้า ในการเที่ยวชมหมู่บ้าน ชิงเกว่ แตร์เร ต้องใช้ระยะเวลา 1 วันในการเที่ยวชมทั้งหมด จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เจนัว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel City Hotel Genoa หรือเทียบเท่า
วันที่แปด (8) เจนัว – SERRAVALLE OUTLET - มิลาน – ดูโอโม – ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
SERRAVALLE OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก เช่น Prada, Gucci, Saint Laurent, Burberry, Michael Kors, Armani, Adidas, Nike, Benetton, Bottega, VerdeE และอีกหลากหลายแบรนด์มากมายให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
บ่าย มิลาน (Milan) นำท่านจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม สัญลกษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบร์นดเนม สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Nh Hotel Milan หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า (9) มิลาน – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
14.05 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941
วันที่สิบ (10) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.ย.59 02ต.ค.59 107,900 107,900 99,900
07ต.ค.59 16ต.ค.59 109,900 109,900 101,900
14ต.ค.59 23ต.ค.59 109,900 109,900 101,900
21ต.ค.59 30ต.ค.59 112,900 112,900 104,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้