ทัวร์นิวซีแลนด์
รายละเอียดทัวร์
SE06 - UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS (TG)
Unseen Switzerland 9 วัน TG

·        บินตรงการบินไทย พร้อมสะสมไมล์

·        พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

·        เส้นทางสวยมากทุกเมือง บรรจงคัดสรรมาแล้ว

·        อาหารจานเด็ดพื้นเมือง /ไทย/จีน กลมกล่อม เลิศรส

·        ขึ้นรถไฟ Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

·        ขึ้นรถไฟ กราเซียเอ๊กซเพรส รถไฟสายโรแมนติค

·        ชมเมือง Zermatt เมืองที่ปลอดมลภาวะทางอากาศ

·        ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

·        ชมเมือง สวิสริเวียร่า เมือง Montreux, Vevey, Laussanne

·        ชมหมู่บ้าน Unseen Murren, Gimmelwald, 


เริ่มต้น 109,900
UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS (TG)
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง (2) ซูริค – ซาฟเฮาเซ่น – สไตน์อัมไรน์ – อัพเพนเซล – เซนต์ มอริท
00.45 น. บินตรงสู่ ซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
07.30 น. เดินทางถึงสนามบิน
ชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) นำท่านบันทึกภาพ น้ำตกไรน์ฟาลล์ (Rheinfall) เป็นน้ำตกที่ เกิดจากแม่น้ำไรน์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับเมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausen
สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเก่าที่ยังคงรักษาความเป็น เอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
บ่าย อัพเพนเซล (Appenzell) อิสระให้ท่านเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง การ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ์ (Ebenalp) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วย เทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี
เซนต์ มอริทช์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์กลางกีฬา สกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม (3) รถไฟเบอร์นิน่า – ทิราโน่ – โคโม่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
รถไฟสาย BERNINA EXPRESS นำท่านขึ้น รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิด บริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลาง เทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และ สะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
บ่าย โคโม่ (COMO) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบ โคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทะเลสาบโคโม่ ที่ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม อิสระให้ท่านได้เดินเก็บโอโซน และ เลือกซื้อของที่ ระลึกตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CRUISE HOTEL COMO หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ (4) เบลลินโซน่า – อันเดอร์แมท – Glacier Express – เซอร์แมท
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
เบลลินโซน่า ( BELLINZONA) นำท่านเดินเล่น เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ ได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งปราสาท" โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์
บ่าย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) นำท่านขึ้นรถไฟสายโรแมนติค สัมผัสความงาม ตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของ เทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท
เซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้ง ปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น อิสระให้ท่านเดินเล่น Shopping ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SONNE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า (5) ไคน์แมทเทอร์ฮอร์น - มองเทอร์ – เวเว่ – โลซานน์
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพัก
ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้า ภูเขาแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื่อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า
บ่าย มองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่า สวิส” ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก นำท่านบันทึกภาพ ภายนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก
เวเว่ (VEVEY) แวะบันทึกภาพ เมืองที่ ชาลี แชปปลิ้น อดีตตลกเอกของโลก รักและหลงใหลบั้น ลายของชีวิตรวม 25 ปี เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
โลซาน (LAUSANNE) ตามเส้นทางแสนสวยที่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ภูเขา เนินเขาสลับสล้างสู่ เมืองโลซานน์ เมืองตาก อากาศที่สำาคัญของสวิส เมืองทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงพระเยาว์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL HOTEL LAUSANNE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก (6) อีวัว – เจนีวา – เบิร์น – อินเทอร์ลาเคน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หมู่บ้านอีวัวร์ (Yvoire) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน หมู่บ้าน 18 ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัล ชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด อิรสระให้ท่านเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศสุดฟิน!!
เจนีวา (GENEVA) เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น นำท่านชม น้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬกิา ดอกไม้ อิสระเดินเล่น Shopping ตามอัธยาศัย
บ่าย เบิร์น (Bern) เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สำคัญๆจำนวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวแรกที่อยากแนะนำให้คุณไปเยือน คือ ย่านเมืองเก่าเบิร์น (Old City of Berne) ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเบิร์น ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การเนสโก (UNESCO) นำท่านบันทึกภาพ กับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจำเมืองแวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุง อิสระให้ท่านเดินเล่น Shopping ตามอัธยาศัย
อินเทอร์ลาเคน (Interlaken) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตพื้นที่ของรัฐเบิร์น (Canton of Bern) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่าน Shopping นาฬิกา แบร์นดดังของสวิต อาทิต เช่น ROLEX,PATEX PHILIPPE, PANERIA, OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิสร้านช็อคโกแล็ต เป็นต้น หรือจะเลือก เดินชมเมืองตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เจ็ด (7) เลาน์เทอบรุนน์เน่น – หมู่บ้านเมอเรน - หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ – ทะเลสาบเบรียซ – ลูเซิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เลาเทอบรุนเน่น (Lauterbrunnen) นำท่านเดินเล่น เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาอันเงียบสงบ สลับกับทุ่งหญ้าอัลไพน์ ความงดงามของลาวท์เทอบรุนเน็นวัลเล่ย์ (Lauterbrunnen Valley) ซึ่ง เป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วยยังจะได้ชื่นชมความ งดงามของน้ำตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโดยน้ำตกมีความ สูง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป โดยภาพน้ำตกถูกพิมพ์ ลงในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษที่ 1930 อีกด้วย
เมอเรน (Murren) นำท่านเดินเล่น หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็น หมู่บ้านที่คนสวิสฯ ต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบด บังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน
กิมเมอวาลด์ (Gimmelwald) นำท่านเดินเล่น เมืองเล็กๆที่อยู่ตามหุบเทือกเขาเอลป์ หมู่บ้าน สไตล์ชาเลต์ แท้ๆ ที่เหมือนเรากำลังเดินอยู่ในผืนธรรมชาติที่งดงามที่สุด
บ่าย ทะเลสาบเบรียซ (Brienz Lake) นำท่านขึ้นเรือล่อง ทะเลสาบ 1 ใน 2 ทะเลสาบที่อยู่ติดกับ เมืองอินเทอลาเก้น แต่ความพิเศษของทะเลสาบ เบรียซ อยู่ที่วิวทิวทัศน์และ สีของน้ำในทะเลสาบ คือจะมีสีเทอคอยน์ โดยสีของน้ำจะมีสีฟ้าอมเขียวมรกต สวยสดงกงามยิ่งนัก ซึ่งสีของน้ำใน ทะเลสาบแห่งนี้จะแตกต่างกับสีของน้ำในทะเลสาบทูน มีเป็นสีของน้ำในทะเลสาบทั่วๆไป
ลูเซิร์น (Lucern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของ สวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์นที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำรอยส์ (Reuss) จัดเป็นเมืองตากอากาศที่สวย ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เลยเชียว อิสระให้ท่านเดินเล่น Shopping ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่แปด (8) ลูเซิร์น – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) นำท่านบันทึกภาพ สะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุ หลายร้อยปี เป็น สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) นำท่านบันทึกภาพ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและรำลึกถึงทหารสวิส ซึ่งเสียชีวิตจากการรับจ้างออกไปรบ จำนวน 786 คน โดยทำหน้าที่เป็นทหารองครักษ์ให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และเสียชีวิตในช่วงสงครามปฏิวัติครั้ง ใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสปี 1792
13.15 น. บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971
วันที่เก้า (9) กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.ย.59 01ต.ค.59 109,900 109,900 96,900
07ต.ค.59 15ต.ค.59 112,900 112,900 104,900
14ต.ค.59 22ต.ค.59 112,900 112,900 104,900
21ต.ค.59 29ต.ค.59 112,900 112,900 104,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้