ทัวร์นิวซีแลนด์
รายละเอียดทัวร์
SE04 - BEST OF EAST EUROPE 10 DAYS (OS)
iStyle Traveler นำเสนอเส้นทางดินแดนมหาอำนาจราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
กันยายน : 16-25 / 23-2 ตุลาคม 2559 ราคา 86,900 / ท่าน
ตุลาคม : 7-16 / 14-23 ตุลาคม 2599 ราคา 89,900 / ท่าน
ตุลาคม : 20-29 ตุลาคม 2559 ราคา 92,900 / ท่าน
*** ราคานี้รวมค่าวีซ่า / ทิปคนขับรถ / ทิปพนง.ยกกระเป๋า ***
ฟรี!! น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

• บินตรงสบายๆ ไม่แวะเปลี่ยนเครื่อง พร้อมสะสมไมล์
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
• เส้นทางสวยมากทุกเมือง บรรจงคัดสรรมาแล้ว
• อาหารจานเด็ดพื้นเมือง /ไทย/จีน กลมกล่อม เลิศรส
• ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSSEE ทำเลสาบที่มีน้ำใสที่สุดในยุโรป
• ชมเมือง เชสกี้ คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
• ชมเมือง ปราก เมืองหลวงของประเทศเชค
• ชมเมือง บูดาเปส์ก ไข่มุกแห่งยุโรปตะวันออก
• ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความสวยงามของฝั่งเปส์ก และ บูดา
• ชมเมือง เวียนนา เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรม เมืองหลวงของออสเตรีย
• เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์

มืออาชีพ จริงใจ ไม่หมกเม็ด เลือกแต่ของดีๆมาให้เที่ยวกัน
ใบอนุญาติประกอบการเลขที่ 11/7887
สนใจติดต่อสอบถาม
โทร : 097 230 4785
โทร : 02 891 4467
Line ID: @istyletraveler

เริ่มต้น 86,900
Best of East Europe 10 Days (OS) ออสเตรีย – เชก – สโลวัค – ฮังการี 10 วัน
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส เคาน์เตอร์ G จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้อำนวยความสะดวกอยู่ที่เค้าน์เตอร์เช็คอิน
23.55 น. บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ OS 026
วันที่สอง (2) เวียนนา - ฮอลสตัท - เซนต์วูฟกัง
05.25 น. เดินทางถึงสนามบิน เวียนนา (Vienna) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เช้า นำท่านรับประทานอาหารเช้า ** เครื่องลงแต่เช้ามืด ไม่ต้องรีบเราพาท่านรับประทานอาหารเช้า เข้าห้องน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า แต่งตัวสวยๆ หล่อๆ เพื่อจะได้ถ่ายรูปสวยๆ เก๋ๆ **
ฮอลสตัท (Hallstatt) นำท่านเดินชมบันทึกภาพ เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดใน โลก ผ่านถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ชมบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่ เก่าแก่ไม่ขาดสาย ปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาด ย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
บ่าย เซนต์วูลฟ์กัง (St.Wolfgang) นำท่านเดินเล่นชิลบรรยากาศ เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Scalaria หรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ : เนื่องจากเซนต์วูฟกังเป็นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีจำนวนจำกัด หากโรงแรมเต็มบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง
วันทีสาม (3) เบิร์ชเช้สการ์เด้น - ล่องเรือทะเสาบ Konigssee - ซาลส์เบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden) เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น ศูนย์กลางทางการค้า และ การสำรวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคาร ในรูปแบบบา วาเรียตอนบน นำท่านล่องเรือสู่ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigssee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิด ทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งใน นำท่านชมโบสถ์บาโธโลมิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้
บ่าย ซาลส์เบิร์ก (Salzburg) นำท่านเดินชมเมือง ชมสวนมิราเบลที่งดงามซึ่งเดิมเป็น สวนในพระราชวังเดิม จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลลส์ซัค ที่ไหลผ่านกลางตัวเมืองนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้าบ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้าน เกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Salzburg หรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออำนวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่ สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ลูกทัวร์ท่านละ 10 ยูโร
วันที่สี่ (4) เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก แสนสวยอีกเมือง ว่ากันว่าหากมาประเทศเชค แล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุมลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชค เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
บ่าย นำท่านบันทึกภาพภายนอก ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นบึกทึกภาพเมืองมรโกโลก ช้อปปิ้ง จิบกาแฟ ตามอัธยาศัย ตามสไตล์ชุดชิล
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Old Inn Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า (5) คาร์โลวีวารี - ปราก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
คาร์โลวีวารี (Karlory vary) เป็นเมืองที่มีความน่ารักมากๆ เมืองนี้ตั้งท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำเทปลา ที่เป็นสายเลือดใหญ่ไวไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งเมือง คาร์โลวีวารี จึงได้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของเช็ก
บ่าย นำท่านเดินเล่นชมเมือง พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีน้ำแร่ระดับความร้อนต่างกัน ตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส ให้ได้ลองดื่ม ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณเชิญทดลองดื่มน้ำแร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลน ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ อิรสะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า หรือ ถ่ายรูปกับเมืองน่ารักตามอัธยาศัย
ปราก (Prague) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ค แต่ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง,ยอดปราสาทและโบสถ์สีทองที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์ระยิบระยับ สะพานที่สวยงามติดหนึ่งในสิบอันดับของสะพานที่สวยที่สุดในยุโรป และด้วยมนต์สเน่ห์เหล่านี้ ที่ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองเทพนิยายและโรแมนติกจนถูกกล่าวถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป โดยกรุงปรากตั้งอยู่บนแม่น้ำสายหลักของประเทศที่ชื่อว่าแม่น้ำวฤตาว่า และยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการบริหารประเทศยาวนานมากว่า 1,000 ปีเลยทีเดียว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Hotel Prague หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หก (6) ปราสาทปราก - สะพานชาลล์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ปราสาทปราก (Prague Castle) นำท่านเข้าชม ปราสาทที่ได้รับการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศเชค ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอดรวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ ผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมายของตัวปราสาท มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณ Golden Lane สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ จากนั้นนำท่านเดิน สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามจากปราสาทปราก สู่ย่านเมืองเก่าโดยเดินข้าม สะพานชาร์ลส์ ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือแห่งนี้ทอดตัวข้ามในกรุงปราก สะพานได้เชื่อมต่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างยุโรปตะวันออก และตะวันตก และทำให้กรุงปรากเป็นเมืองสำคัญในฐานะเมืองแห่งเส้นทางการค้าขาย ตัวสะพานดั้งเดิมเคยถูกขนานนามว่า สะพานหิน หรือ สะพานแห่งกรุงปราก แต่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สะพานชาร์ลส์” “Charles Bridge” เมื่อปี ค.ศ. 1870
บ่าย บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นนครหลวงของประเทศฮังการีที่รวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน คือเมือง "บูดา" กับเมือง "เปสต์" รวมกันเมื่อปี 1873 บูดาเปสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ด้วยเพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (Danube) หรือที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่งบูดา (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่งเปสต์ (Pest) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่เจ็ด (7) บราติสลาวา - บูดา เปสก์ (มื้อเย็นสุดชิค)!!!!
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
บราติสลาว่า (Bratislava) เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ นั่นคือ ประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี และเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอาคารยุคกลางและอาคารศตวรรษที่ 20 ที่ยังคงสามารถพบเห็นได้เป้นจำนวนมากในเขตย่านเมืองเก่า
ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (Bratislava Castle) นำท่านบันทึกภาพภายนอก ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ โดยปราสาทประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 4 อาคาร ภายในมีการจัดแสดงเป็นส่วนต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสโลวัก (Slovak National Museum) เป็น สถาบันที่สำคัญที่มุ่งเน้นที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม การศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐสโลวัก (National Council of the Slovak Republic)
บ่าย บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นนครหลวงของประเทศฮังการีที่รวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน คือเมือง "บูดา" กับเมือง "เปสต์" รวมกันเมื่อปี 1873 บูดาเปสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ด้วยเพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ(Danube) หรือที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่งบูดา (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่งเปสต์ (Pest) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่แปด (8) บูดา เปสก์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ฮีโร่สแควร์ (Hero Square) นำท่านบันทึกภาพ สถานที่เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์ แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์
ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) นำท่านบันทึกภาพ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่ม ชาวประมงฮังกาเรียน สร้างขึ้นไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเข้ามารุกรานเมื่อปี 1241 - 1242 บนป้อมชาวประมงนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามา
โบสถ์แมทเทียส (Matthias Church) นำท่านบันทึกภาพ เป็นโบสถ์ใหญ่เก่าแก่อายุ 700 ปี ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโบถส์แห่งนี้ตั้งชื่อตามพระนามของกษัตริย์แมทเทียส กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งฮังการี เมื่ออดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์แห่งฮังการี
นำท่านล่องเรือ ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งแม่น้ำดานูบ ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารที่สวยงาม อาทิ เช่น อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungary Parliament) สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ่ เป็นต้น
บ่าย กรุงเวียนนา (Vienna หรือ Wien) ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ มีแม่น้ำดานูบไหลเฉียดตัวเมืองด้านตะวันออก โดยมีคลองดานูบแยกออกมาจากแม่น้ำสายหลักไหลผ่านเข้ามายังเขตกรุงเก่า ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของราชวงศ์ฮับสบวร์กมานานเกือบ 650 ปี มรดกทางวัฒนธรรมจากยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง โบสถ์วิหารและสิ่งก่อสร้างยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Austria Trend Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่เก้า (9) พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) นำท่านเข้าชม พระราชวังเชร์นบรุนน์ สร้างขึ้นเมื่อ ตอนกลางของศตวรรษที่ 16 จากปราสาทดบราณเดิม “แคตเตอร์เบิร์ก” เป็นศิลปะยุคร๊อคโคโค ตัวพระราชวังมีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น มีปีก 2 ข้าง มีห้องต่างๆจำนวนมากถึง 1,441 ห้อง แต่เปิดให้เข้าชมได้ 40 ห้อง อาทิ เช่น ห้องบรรทม ห้องทรงอักษร ห้องทรงพระสำราญ ท้องพระโรง เป็นต้น และเป็นพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม
บ่าย นำท่านผ่านชม เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค ผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ
คาร์ทเนอร์สตราเซ่ (Kartnerstrasse) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อของที่ระลึกที่ถนนคนเดินย่านใจ กลางเมืองที่มีร้านค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton,Gucci,Chanel,Zara,H&M นาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัย หรือท่านอาจใช้เวลาว่างเดินเล่นบันทึกภาพความสวยงามของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิคที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ** อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่ง ช้อปปิ้งเพื่อความสะดวก **
ถึงเวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน เวียนนา
23.20 น. บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
วันที่สิบ (10) กรุงเทพฯ
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.ย.59 02ต.ค.59 86,900 86,900 78,900
07ต.ค.59 16ต.ค.59 89,900 89,900 81,900
14ต.ค.59 23ต.ค.59 89,900 89,900 81,900
20ต.ค.59 29ต.ค.59 92,900 92,900 84,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้