ทัวร์นิวซีแลนด์
รายละเอียดทัวร์
SE02 - BEAUTIFUL EAST EUROPE 10 DAYS (TG)
iStyle Traveler นำเสนอเส้นทางแสนโรแมนติค 
สิงหาคม : 12-21 สิงหาคม 2559 ราคา 88,900 / ท่าน
กันยายน : 16-25 / 23-2 ตุลาคม 2559 ราคา 88,900 / ท่าน
ตุลาคม : 7-16 / 14-23 ตุลาคม 2599 ราคา 91,900 / ท่าน
ตุลาคม : 20-29 ตุลาคม 2559 ราคาท่านละ 92,900 / ท่าน
*** ราคานี้รวมค่าวีซ่า / ทิปคนขับรถ / ทิปพนง.ยกกระเป๋า ***
ฟรี!! น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

• บินตรงการบินไทย พร้อมสะสมไมล์การบินไทย
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
• เส้นทางสวยมากทุกเมือง บรรจงคัดสรรมาแล้ว
• อาหารจานเด็ดพื้นเมือง /ไทย/จีน กลมกล่อม เลิศรส
• ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย
• ชมหมู่บ้านริมทะเลสาบฮอลสตัทมรดกโลกที่สวยที่สุดในโลก
• ชมกรุงปรากเมืองที่สุดแสนโรแมนติกที่สุดในยุโรป
• ชมกรุงบูดาเปสก์ เมืองหลวงที่สวยที่สุดในยุโรป
• ชมหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่สวยที่สุดในยุโรป เชสกี้ คลุมลอฟ
• ชมเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีคลาสสิค

มืออาชีพ จริงใจ ไม่หมกเม็ด เลือกแต่ของดีๆมาให้เที่ยวกัน
ใบอนุญาติประกอบการเลขที่ 11/7887
สนใจติดต่อสอบถาม
โทร : 097 230 4785
โทร : 02 891 4467
Line ID: @istyletraveler

เริ่มต้น 89,900
BEAUTIFUL EAST EUROPE 10 DAYS (OS) เยอรมัน - ออสเตรีย - เชก - สโลวัค - ฮังการี
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง (2) มิวนิค(เยอรมัน) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังนิมเฟมเบิร์ก - มิวนิค
00.50 น. บินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 924
07.05 น. ถึง มิวนิค ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เช้า โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หนึ่งในเมืองบนเส้นทางถนนสาย โรแมนติกของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย
ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) อยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ ชมห้องต่างๆ มีความวิจิตรพิศดารยิ่งนัก บันทึกภาพปราสาทจากจุดชมวิวบนสะพานแมรี่
บ่าย พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติ ของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN MUNICH HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม (3) มิวนิค - ซาลส์เบิร์ก(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - ลินซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ซาลส์เบิร์ก (Salzburg) นำท่านเดินชมเมือง ชมสวนมิราเบลที่งดงามซึ่งเดิมเป็น สวนในพระราชวังเดิม จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลลส์ซัค ที่ไหลผ่านกลางตัวเมืองนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้าบ้านหมายเลข 9 เป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมืองให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินเล่นตามอํธยสศัย
บ่าย ฮอลสตัท (Hallstatt) นำท่านเดินชมบันทึกภาพ เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ผ่านถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ชมบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ ไม่ขาดสาย ปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
ลินซ์ (LINZ) เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองฮิตเลอร์ เพราะฮิตเลอร์เคยอาศัยอยู่เมืองแห่งนี้ถึง 9 ปี และได้ใช้ที่นี้ในการคิดวางแผนการในการยึดครองยุโรปอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ พัก PARK INN BY RADISSON LINZ หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ (4) ลินซ์ - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - คาร์ทเนอร์ - ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
กรุงเวียนนา (Vienna หรือ Wien) ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ มีแม่น้ำดานูบไหลเฉียดตัวเมือง ด้านตะวันออก โดยมีคลองดานูบแยกออกมาจากแม่น้ำสายหลักไหลผ่านเข้ามายังเขตกรุงเก่า ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของราชวงศ์ฮับสบวร์กมานานเกือบ 650 ปี มรดกทางวัฒนธรรมจากยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโบสถ์วิหารและสิ่งก่อสร้างยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วเมือง
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) นำท่านเข้าชม พระราชวังเชร์นบรุนน์ สร้างขึ้นเมื่อ ตอนกลางของศตวรรษที่ 16 จากปราสาทดบราณเดิม “แคตเตอร์เบิร์ก” เป็นศิลปะยุคร๊อคโคโค ตัวพระราชวังมีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น มีปีก 2 ข้าง มีห้องต่างๆจำนวนมากถึง 1,441 ห้อง แต่เปิดให้เข้าชมได้ 40 ห้อง อาทิ เช่น ห้องบรรทม ห้องทรงอักษร ห้องทรงพระสำราญ ท้องพระโรง เป็นต้น และเป็นพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม
บ่าย นำท่านผ่านชม เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค ผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ
คาร์ทเนอร์สตราเซ่ (Kartnerstrasse) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อของที่ระลึกที่ถนนคนเดินย่านใจ กลางเมืองที่มีร้านค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M นาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัย หรือท่านอาจใช้เวลาว่างเดินเล่นบันทึกภาพความสวยงามของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิคที่ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง ** อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่ง ช้อปปิ้งเพื่อความสะดวก **
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า (5) บูดาเปสก์ - อนุเสาวรีย์วีรบุรุษ - ป้อมปราการชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส -ล่องเรือดานูบ - กูลาซปาร์ตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
บูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี ชมเมืองหลวงที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน แบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้
ฮีโร่สแควร์ (Hero Square) นำท่านบันทึกภาพ สถานที่เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์ แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์
บ่าย ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) นำท่านบันทึกภาพ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่ม ชาวประมงฮังกาเรียน สร้างขึ้นไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเข้ามารุกรานเมื่อปี 1241 - 1242 บนป้อมชาวประมงนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามา
โบสถ์แมทเทียส (Matthias Church) นำท่านบันทึกภาพ เป็นโบสถ์ใหญ่เก่าแก่อายุ 700 ปี ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโบถส์แห่งนี้ตั้งชื่อตามพระนามของกษัตริย์แมทเทียส กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งฮังการี เมื่ออดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์แห่งฮังการี
นำท่านล่องเรือ ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งแม่น้ำดานูบ ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารที่สวยงาม เช่น อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungary Parliament) สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ่ เป็นต้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH HOTEL BUDAPEST หรือระดับเดียวกัน
วันที่หก (6) บราติสลาวา(สโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - กรุงปราก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
บราติสลาว่า (Bratislava) เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ นั่นคือ ประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี และเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอาคารยุคกลางและอาคารศตวรรษที่ 20 ที่ยังคงสามารถพบเห็นได้เป้นจำนวนมากในเขตย่านเมืองเก่า
ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (Bratislava Castle) นำท่านบันทึกภาพภายนอก ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ โดยปราสาทประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 4 อาคาร ภายในมีการจัดแสดงเป็นส่วนต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสโลวัก (Slovak National Museum) เป็น สถาบันที่สำคัญที่มุ่งเน้นที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม การศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐสโลวัก (National Council of the Slovak Republicกลางวัน
บ่าย ปราก (Prague) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็คแต่ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง,ยอดปราสาทและโบสถ์สีทองที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์ระยิบระยับ สะพานที่สวยงามติดหนึ่งในสิบอันดับของสะพานที่สวยที่สุดในยุโรป และด้วยมนต์สเน่ห์เหล่านี้ ที่ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองเทพนิยายและโรแมนติกจนถูกกล่าวถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป โดยกรุงปรากตั้งอยู่บนแม่น้ำสายหลักของประเทศที่ชื่อว่าแม่น้ำวฤตาว่า และยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการบริหารประเทศยาวนานมากว่า 1,000 ปีเลยทีเดียว
นำท่านเข้าที่พัก NH HOTEL PRAGUE หรือระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด (7) ปราสาทปราก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้คลุมลอฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ปราสาทปราก (Prague Castle) อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่ด้านล่าง
สะพานชาร์ลส (Charles Bridge) สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Prague Astronomical Clock) อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้ รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง เชิญท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด
บ่าย เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก แสนสวยอีกเมือง ว่ากันว่าหากมาประเทศเชค แล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุมลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชค เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
นำท่านเข้าสู่ที่พัก OLD INN หรือระดับเดียวกัน
วันที่แปด (8) ปราสาทคลุมลอฟ -พัสเซา - มิวนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านบันทึกภาพภายนอก ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นบึกทึกภาพเมืองมรโกโลก ช้อปปิ้ง จิบกาแฟ ตามอัธยาศัย ตามสไตล์สุดชิล
บ่าย พัสเซา (Passau) พัสเซาเป็นเมืองที่ติดชายแดนออสเตรียและมีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะแม่น้ำดานูบ แม่น้ำอินน์และแม่น้ำอิลซ์มาประจบกันที่นี่ ในอดีตแม่น้ำดานูบได้ใช้เป็นเส้นทางการค้ากับชาวโบฮีเมียจนเมืองพัสเซาได้กลายเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมาก เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางสง่างามมากมายให้ชื่นชม
มิวนิค (Munich) นำท่านเดินทางสู่เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย จากนั้นนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M นาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN MUNICH HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่เก้า (9) มิวนิค - อัลลิอันซ์อาเรนา - สนามบินมิวนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อัลลิอันซ์อาเรนา (Allianz Arena) สนามทีมเหย้าของทีมฟุตบอล BAYERN MUNICH ทีมฟุตบอลชื่อดังของเยอรมันและของโลก จากนั้นอิสระเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของทีมบาเยินมิวนิค
ต่อจากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
14.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่สิบ (10) กรุงเทพฯ
06.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.ย.59 02ต.ค.59 88,900 88,900 80,900
07ต.ค.59 16ต.ค.59 91,900 91,900 83,900
14ต.ค.59 23ต.ค.59 91,900 91,900 83,900
20ต.ค.59 29ต.ค.59 92,900 92,900 84,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้