TEL: +66 2 409 5877   HOTLINE 24hr. : +66 81 4888 083
iStyle
FMH-PJP11-SL - PRO TOKYO POPULAR ชมซากุระ FREE DAY 5D3N
FMH-PJP11-SL - PRO TOKYO POPULAR ชมซากุระ FREE DAY 5D3N
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 18,999
รหัสทัวร์ FMH-PJP11-SL - PRO TOKYO POPULAR
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน

  1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
X
  3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้วิธีการชงชาโตเกียวสวนอุเอโนะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ
X
  4 อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
X X
  5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
X X

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
อาหาร : X   

3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้วิธีการชงชาโตเกียวสวนอุเอโนะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ
อาหาร :    X

4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
อาหาร :   X  X

5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

PERIOD
Price / Person
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [ไม่มีเตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง