TEL: +66 2 409 5877   HOTLINE 24hr. : +66 81 4888 083
iStyle
สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค by SQ
สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค by SQ
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 49,999
รหัสทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค by SQ
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน

  1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ (สิงคโปร์)
X X X
  2 สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ (สิงคโปร์) - สนามบินซูริค โคลเทิน เมืองซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมืองเบิร์น - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย
X X
  3 เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
X
  4 หมู่บ้านทาซ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์
  5 เมืองลูเซิร์น - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส
X
  6 เมืองซูริค - สนามบินซูริค โคลเทิน เมืองซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ (สิงคโปร์)
X X X
  7 สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ (สิงคโปร์) - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ (สิงคโปร์)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ (สิงคโปร์) - สนามบินซูริค โคลเทิน เมืองซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมืองเบิร์น - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย
อาหาร : X  X  

3
สถานที่ : เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
อาหาร :    X

4
สถานที่ : หมู่บ้านทาซ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์
อาหาร :    

5
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส
อาหาร :    X

6
สถานที่ : เมืองซูริค - สนามบินซูริค โคลเทิน เมืองซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ (สิงคโปร์)
อาหาร : X  X  X

7
สถานที่ : สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ (สิงคโปร์) - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

PERIOD
Price / Person
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [ไม่มีเตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง