TEL: +66 2 409 5877   HOTLINE 24hr. : +66 81 4888 083
iStyle
ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส by TG
ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส by TG
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 52,999
รหัสทัวร์ ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส by TG
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน

  1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
  2 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองเวโรน่า
X
  3 เมืองเวโรน่า - เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ - โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - เมืองอินเทอลาเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์
X
  4 เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส
  5 เมืองดิจอง - เมืองปารีส - ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
X
  6 เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
X
  7 เมืองปารีส - สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส (ฝรั่งเศส) - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X
  8 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองเวโรน่า
อาหาร : X   

3
สถานที่ : เมืองเวโรน่า - เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ - โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - เมืองอินเทอลาเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์
อาหาร :   X  

4
สถานที่ : เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส
อาหาร :    

5
สถานที่ : เมืองดิจอง - เมืองปารีส - ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
อาหาร :    X

6
สถานที่ : เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร :    X

7
สถานที่ : เมืองปารีส - สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส (ฝรั่งเศส) - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร :   X  X

8
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

PERIOD
Price / Person
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [ไม่มีเตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง