TEL: +66 2 409 5877   HOTLINE 24hr. : +66 81 4888 083
iStyle
เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว [เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว]
เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว [เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว]
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ IST-ZHAN16 - เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว [เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน

  1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย
X
  2 ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก – ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
  3 สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) – นั่งกระเช้าฟานซิปัน
  4 เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
X

1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย
อาหาร : X   

2
สถานที่ : ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก – ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
อาหาร :    

3
สถานที่ : สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) – นั่งกระเช้าฟานซิปัน
อาหาร :    

4
สถานที่ : เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อาหาร :    X

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

PERIOD
Price / Person
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [ไม่มีเตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง